return to list

馃 Junior HR Business Partner

3 500 - 5 000 PLN brutto

馃實 Espersen Polska Sp. z o.o. | Mieszka I 29, Koszalin

馃枼 http://www.espersen.com/jobs-career/international-opportunities/oferty-pracy-w-polsce

#zacumujwespersen, #pracahr

Junior HR Partner (w zak艂adzie przy Mieszka I nr 29)
Espersen jest jednym z wioda台cych dostawc贸w mroz虈onych produkt贸w rybnych w branz虈y FMCG dla najwie台kszych europejskich sieci handlowych. Nasza台 obecna台 pozycje台 osia台gne台lis虂my dzie台ki wieloletniej, bliskiej wsp贸艂pracy z naszymi klientami, dla kt贸rych jakos虂c虂, odpowiedzialnos虂ci i zr贸wnowaz虈one rybo艂贸wstwo stanowia台 najwaz虈niejsze wymagania. Dlatego Espersen jest dzis虂 s虂wiatowym liderem w produkcji filet贸w, ryb panierowanych, porcji specjalnych, porcji z ciastem francuskim oraz dan虂 gotowych. Obejmujemy ca艂y 艂an虂cuch wartos虂ci od filetowania, az虈 do gotowego produktu.
Espersen jest mie台dzynarodowa台 firma台 posiadaja台ca台 zak艂ady produkcyjne w szes虂ciu miejscach w Europie i Azji. Naszym jasno wyznaczonym celem jest nieustanny wzrost poprzez wdraz虈anie innowacji oraz bliskie partnerstwo z naszymi klientami 鈥 oznacza to cia台g艂e podnoszenie wymagan虂 dotycza台cych doskonalenia naszych produkt贸w i proces贸w.
Da台z虈ymy do tego. Codziennie.

Co Espersen moz虈e Ci zaoferowac虂?

Prace台 przy ciekawych i zr贸z虈nicowanych projektach, szkolenia dopasowane do Twojego planu rozwoju, lokalne i mie台dzynarodowe rozwia台zania z zakresu HR, szeroki wachlarz narze台dzi. Dzia艂amy w oparciu o d艂ugoterminowa台 strategie台 i firmowe wartos虂ci.
Zadania Junior HR Partnera pozwola台 Ci rozwina台c虂 kompetencje w zakresie: rekrutacji, rozwoju pracownik贸w, komunikacji wewne台trznej i promocji pracodawcy, wsp贸艂pracy z dostawcami i instytucjami rynku pracy, organizacji pracy zak艂adu produkcyjnego i obs艂ugi pracownik贸w w zakresie procedur HR i benefit贸w.
Atrakcyjne zarobki, umowe台 o prace台. Pakiet medyczny, ubezpieczenie na z虈ycie i dodatkowe s虂wiadczenia z funduszu.

Twoje g艂贸wne zadania to: 

Twoje umieje台tnos虂ci i kompetencje:

Jes虂li zainteresowa艂a Cie台 ta oferta, to prosze台 przes虂lij swoja台 aplikacje台 na adres e-mail: praca@espersen.com
Jes虂li chcesz dowiedziec虂 sie台 wie台cej o Espersen i zadaniach Junior HR Partner, to prosze台 skontaktuj sie台 ze mna台 - Przemys艂aw Niemczyk, Head of HR (Poland), e-mail: przemyslaw.niemczyk@espersen.com

Administratorem Pani/Pana danych jest firma Espersen Polska Sp. z o.o. z siedziba台 w Koszalinie (75-124) przy ul. Mieszka I 29, nr KRS 0000034201, NIP 6691005166, REGON 010699995.Pani/Pana dane osobowe be台da台 przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 pkt a) rozporza台dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Posiada Pani/Pan prawo doste台pu do tres虂ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunie台cia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnie台cia zgody w dowolnym momencie bez wp艂ywu na zgodnos虂c虂 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnie台ciem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urze台du Ochrony Danych w momencie, w kt贸rym uzna Pani/Pan, iz虈 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycza台cych narusza przepisy og贸lnego rozporza台dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.Espersen przekazuje dane osobowe osobom trzecim. Dane udoste台pnione przez Pania台/Pana be台da台 podlega艂y udoste台pnieniu w celu prawid艂owej realizacji us艂ug wy艂a台cznie trzem grupom podmiot贸w:
  1. a) osobom upowaz虈nionym przez nasza台 firme台, tj. naszym pracownikom i wsp贸艂pracownikom, kt贸rzy musza台 miec虂 doste台p do danych osobowych, aby mogli wykonywac虂 swoje obowia台zki s艂uz虈bowe.
  2. b) osobom upowaz虈nionym wewna台trz grupy kapita艂owej Espersen
  3. c) odbiorcom danych, kt贸rymi sa台 instytucje upowaz虈nione z mocy prawa.
Osoby trzecie moga台 byc虂 zlokalizowane zagranica台, r贸wniez虈 poza UE. Kaz虈dy przypadek ujawnienia danych jest merytorycznie uzasadniony i konieczny w celu zabezpieczenia zasadnego interesu Kandydata lub Espersen, w zwia台zku ze og贸lnym sposobem zarza台dzania kadrami przyje台tym w Grupie. Pani/Pana dane nie be台da台 przetwarzane w spos贸b zautomatyzowany, w tym r贸wniez虈 w formie profilowania. Dane osobowe be台da台 przechowywane przez okres 6 miesie台cy od ich otrzymania. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbe台dne do uczestnictwa w procesie rekrutacji.